กรกฏาน่าเที่ยว ชมศิลปะบนนาข้าว Tanbo Art เมือง Asahikawa, Hokkaido

13/06/2016