“ พาสปอร์ต ” ทำได้ง่าย ๆ มือใหม่หายห่วง

0
3816

พร้อมหรือยัง !…ฤดูกาลท่องเที่ยวในญี่ปุ่นนใกล้เข้ามาแล้วนะ หลาย ๆ คนคงเตรียมทริปสนุก ๆ พร้อมนัดแนะครอบครัว , เพื่อนฝูง หรือคนรักไว้รอแล้ว…แต่อย่าลืมว่าการเดินทางไปต่างประเทศนั้นเราจะต้องตระเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อม 100% โดยเฉพาะหลักฐานการแสดงตัวตนเมื่อต้องใช้ชีวิตนอกอาณาเขตประเทศไทย ซึ่งก็คือหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต (Passport ) นั่นเอง

วันนี้เราจะมาแนะนำขั้นตอนในการทำพาสปอร์ตที่สุดแสนจะง่ายดายมาให้ฟังกัน ซึ่งจะเน้นไปที่พาสปอร์ตสำหรับคนไทยทั่วไปใช้ในการท่องเที่ยวต่างประเทศ…แต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับหนังสือเล่มเล็ก ๆ แต่มีความสำคัญสุด ๆ เล่มนี้กันก่อนครับ

หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) มีกี่ประเภทกันนะ ?

จริง ๆ แล้ว หนังสือเดินทางของไทยจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท แยกตามลักษณะของผู้ใช้งาน ดังนี้ครับ

1. หนังสือเดินทางราชการ (หน้าปกสีน้ำเงินเข้ม) มีอายุไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือต้องใช้ในราชการเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้ในการเดินทางส่วนตัวได้ โดยมีข้อกำหนดออกเฉพาะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จัดตั้งตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกรัฐสภาซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ และบุคคลอื่นใดที่เดินทางเพื่อทำประโยชน์แก่ทางราชการตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุมัติ

2. หนังสือเดินทางทูต (หน้าปกสีแดงสด) มีอายุไม่เกิน 5 ปี มีข้อกำหนดออกให้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้

• พระบรมวงศ์และพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
• พระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าและคู่สมรส
• พระราชวงศ์และบุคคลสำคัญที่ราชเลขาธิการขอไปเป็นกรณีพิเศษ
• ประธานองคมนตรี และองคมนตรี
• นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
• ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา
• ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานศาลอุทธรณ์
• ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และประธานศาลปกครองสูงสุด
• อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
• ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
• ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
• ข้าราชการที่มีตำแหน่งทางการทูต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่ ณ ส่วนราชการในต่างประเทศ คู่สมรส และบุตรในประเทศที่ประจำอยู่หรือทำการศึกษาอยู่ในประเทศอื่น แต่บุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี
• บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการหรือภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ หรือภายใต้สถานการณ์พิเศษที่มีความจำเป็น หรือเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทย

3. หนังสือเดินทางชั่วคราว (หน้าปกสีเขียว) มี อายุ 1 ปี จะออกให้ในกรณีที่คนไทยทำหนังสือเดินทางสุญหายหรือหมดอายุ ระหว่างอยู่ต่างประเทศ

4. หนังสือเดินทางทั่วไป (หน้าปกสีแดงเลือดหมู) มีอายุไม่เกิน 10 ปี ออกให้สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งแยกย่อยไปอีก 4 ประเภทพิเศษ คือ

 • หนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่บรรลุติภาวะ หรือบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือเดินทางสำหรับผู้เยาว์ หรือบุคคลที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์
 • หนังสือเดินทางพระ ออกให้สำหรับพระภิกษุและสามเณรที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศตามนัยระเบียบมหาเถรสมาคม
 • หนังสือเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ ออกให้ชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ หนังสือเดินทางประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปี

*** ซึ่งวันนี้เราจะพูดเฉพาะหนังสือเดินทางประเภททั่วไปกันครับ

หนังสือเดินทางทั่วไปจะมีรูปตราครุฑอยู่ตรงกลางที่ปกและคำว่า “หนังสือเดินทาง ประเทศไทย”อยู่ด้านบน และคำว่า “THAILAND PASSPORT” อยู่ใต้ตราครุฑ ส่วนด้านล่างสุดจะเป็นสัญลักษณ์ของหนังสือเดินทางที่มีข้อมูลทางชีวภาพ (biometric passport) ขนาดของหนังสือจะมีความกว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 12.5 เซนติเมตร มีทั้งหมด 50 หน้า
ภายในเล่มจะมีข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้
• รหัส (Type) ‘P’ อักษรย่อสำหรับคำว่า “Passport”
• ประเทศ (Country code) “THA” สำหรับประเทศไทย
• หนังสือเดินทางเลขที่ (Passport No.)
• นามสกุล (Surname)
• คำนำหน้าชื่อ ชื่อ (Title Name)
• ชื่อภาษาไทย (Name in Thai)
• สัญชาติ (Nationality) “THAI”
• วันเกิด (Date of birth)
• เลขประจำตัวประชาชน (Personal No.)
• เพศ (Sex) “M” สำหรับบุรุษ หรือ “F” สำหรับสตรี
• ส่วนสูง (Height) หน่วยเป็นเมตร
• สถานที่เกิด (Place of birth)
• วันที่ออก (Date of issue)
• วันที่หมดอายุ (Date of expiry)
• ออกให้โดย (Authority)
• ลายมือชื่อผู้ถือหนังสือเดินทาง (Signature of bearer)

เอกสารในการยื่นเรื่องทำหนังสือเดินทางทั่วไปมีอะไรบ้าง ?

สำหรับเอกสารที่ใช้ในวันนี้เราจะเน้นไปที่ 2 กรณี คือ หนังสือเดินทางสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และ สำหรับผู้เยาว์

1. กรณีที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือผู้ที่มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
● บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง (ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
● ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

2. กรณีที่เป็นผู้เยาว์ หรือผู้ที่มีอายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
● สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ
● บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทยของบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดา ในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
● ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย
● หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดา หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้ ในวันทำ Passport
● เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตร หรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
● ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณี บิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต, กรณีที่บิดา มารดา ของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส, กรณีที่ไม่สามารถตามหา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้, กรณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตร อยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่ ต้องทำอะไรบ้าง ?

 1. รับบัตรคิวจากเจ้าหน้าที่
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลักหากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงพร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
 3. เก็บข้อมูลชีวภาพ (เก็บข้อมูลม่านตา ,วัดส่วนสูง ,สแกนลายพิมพ์นิ้วมือ และถ่ายรูป)
 4. ชำระค่าธรรมเนียม ซึ่งมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ ธรรมดา 1,000 บาท , ด่วน 2,000 บาท , ด่วนพิเศษ 3,000 บาท กรณีส่งไปรษณีย์ เสียค่าส่ง 40-60 บาท ***(อย่าลืมรับใบเสร็จรับเงิน และใบนัดรับเล่มกลับด้วยนะครับ)

เมื่อทำเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รอรับหนังสือตามที่เราระบุไว้ ดังนี้
• หากระบุให้ส่งโดยไปรษณีย์ EMS จะได้ภายใน 3-5 วันทำการ และ Speed Post จะได้ภายใน 2 วันทำการ
• หากต้องการจะรับด้วยตัวเอง จะได้ภายใน 2 วัน (แบบปกติ 1,000 บาท) , ภายในวันถัดไป (แบบด่วน 2,000 บาท) , ภายในวันเดียวกัน (แบบด่วนพิเศษ 3,000 บาท)
***กรณีให้ผู้อื่นรับหนังสือเดินทางแทน สามารถทำได้ โดยนำใบรับหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ขอหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด มาแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานการรับหนังสือเดินทาง

สำหรับใครที่ต้องการจองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ลงทะเบียนจองคิวทำทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.passport.in.th
 2. เลือกสำนักงานที่ต้องการจองคิว
 3. เลือกวันที่และช่วงเวลาที่ต้องการยื่นเรื่อง
 4. เลือกวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางซึ่งมีให้เลือก 3 แบบคือ รับด้วยตัวเอง, EMS ใช้เวลา 5 วันทำการ และ Speed Post ใช้เวลา 2 วันทำการ
 5. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน จากนั้นกดยืนยันข้อมูล ซึ่งหากมีการกรอกข้อมูลผิดสามารถกลับมาแก้ไขได้ 5 ครั้ง ก่อนวันจอง 1 วัน ภายในเวลา 23.00 น.
 6. เมื่อถึงกำหนดวันทำหนังสือเดินทางให้ใช้ QR CODE หรือ บัตรประชาชน เป็นหลักฐานแสดงกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการ

เงื่อนไขในการจองคิวทำหนังสือเดินทางออนไลน์

 1. จองคิวออนไลน์ได้เฉพาะหนังสือเดินทางแบบทั่วไปเท่านั้น
 2. สมัครสมาชิก 1 บัญชี ต่อ 1 คน ต่อ 1 รายการจอง
 3. จองคิวล่วงหน้าได้ 1 วันทำการ (ไม่นับวันที่ทำรายการ วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และทำรายการล่วงหน้าได้ไม่เกิน 5 วันทำการ
 4. ต้องแสดง QR CODE หรือ บัตรประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่จองคิวไว้อย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาขอรับบริการ
 5. กรณีที่ไม่ไปทำหนังสือเดินทางตามคิวที่จองไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ ไม่สามารถใช้จองคิวทำออนไลน์ ได้อีกภายใน 30 วัน
ขอขอบคุณภาพจาก กรมการกงศุล
ขอขอบคุณภาพจาก กรมการกงศุล

ทำหนังสือเดินทางได้ที่ไหนบ้าง ?

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
CALL CENTER หมายเลข 02 572 8442
หรือ โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
Facebook : www.facebook.com/ThaiConsular/

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)
ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก)
ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2
โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246
โทรสาร 02 136 3801
Facebook : www.facebook.com/passportsrinakrin/

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
ที่อยู่ อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชชนนี
โทรศัพท์ 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
ที่อยู่ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510
โทรศัพท์ 02 024 8362-64 โทรสาร 02 024 8361

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
ที่อยู่ ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทรศัพท์ 02-024-8896, 093-010-5247 โทรสาร 02-024-8897
Facebook : www.facebook.com/PassportMRTKlongtoei/

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ที่อยู่ อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม
โทรศัพท์ 0-2245-9439,0-2245-1042 โทรสาร 0-2245-9438

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-112-291-2 โทรสาร 053-112-293
Facebook : www.facebook.com/passportcm

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ
ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374
Facebook : www.facebook.com/passport.chiangrai

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131 โทรสาร 055-258-117
Facebook : สำนักงานหนังสือเดินทาง จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452
Facebook : www.facebook.com/epassport.nakhonsawan/

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี(ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง)
ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
Facebook : www.facebook.com/passportudonthani

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
ที่อยู่ หอประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
Facebook : www.facebook.com/passportkhonkean

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
ที่อยู่ อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังฝั่งทิศตะวันตก
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
E-mail : passport_ubon@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/passportubon

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชั้น 3 เลขที่ 990,998
ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-243-132, 044-243-133 โทรสาร 044-243-134

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707
Facebook : www.facebook.com/passportchan

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941
Facebook : www.facebook.com/suratthanipassport

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082
Facebook : www.facebook.com/phuketpassport

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 074-326-510 โทรสาร 074-326511

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527
Facebook : www.facebook.com/yalapassportoffice

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 3 ถนนพัทยาสาย 2
เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

การทำหนังสือเดินทางอาจจะไม่ได้ยุ่งยากมากมายอะไรก็จริง แต่เราก็ควรเตรียมเอกสารให้พร้อม และตรวจสอบหน่วยงานที่จะไปยื่นเรื่องให้แน่ชัด รวมถึงควรเผื่อเวลาในการทำล่วงหน้าก่อนเดินทาง เพราะหากเกิดปัญหาเร่งด่วนขึ้น เราจะได้ไม่พลาดทริปสนุก ๆ ไปนะครับ

สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูในเวปไซด์ของกรมการกงสุล (DCA) ได้เลยครับ http://www.consular.go.th

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่