เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการ Username บางคำที่เป็นของผู้ดูแลระบบ ได้แก่ “webmaster”, “hostmaster”, “postmaster”, “admin”, “member(s)”, “fanclub / club”, “customer / customerservice” หรือ คำอื่นๆ รวมถึงคำอื่นๆที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็น Username
 2. ชื่อติดต่อบริการ (Username) ต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษและหรือตัวเลขเท่านั้น
 3. การลงทะเบียนเพื่อสมัครสมาชิก ผู้ลงทะเบียนจะต้องให้รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ลงทะเบียน โดยเฉพาะข้อมูลที่บังคับหรือจำเป็นต้องกรอก ให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง
 4. ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทฯ จะถือเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผย ต่อผู้อื่นหรือบุคคลใด ข้อมูลเหล่านี้ จะถูกเผยแพร่ ในแง่ของสถิติ หรือภาพรวม เพื่อผลทางการตลาดเท่านั้น ข้อมูลของท่านจะถูกเปิดเผย ในกรณีที่ ” เป็นคำร้องขอจากศาล ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ” เพื่อปกป้องการคุกคามต่อสมาชิกท่านอื่น ” เพื่อปกป้องและป้องกันสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ” เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของบริษัทฯ และเพื่อรักษาความ เป็นส่วนตัวของท่านเอง บริษัทฯขอแนะนำว่า ท่านควรรักษาชื่อที่ใช้ติดต่อบริการ และรหัสผ่านให้ดี โดยไม่แสดงให้ผู้อื่นรับรู้
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก สามารถใช้บริการและกิจกรรมต่างๆ ที่จัดทำขึ้นในเว็บไซต์ อาทิ เช่น บริการ Web Board, เกมชิงรางวัล รวมถึงบริการออนไลน์อื่นๆ
 6. หากทางบริษัทฯ พบว่าผู้ใช้บริการท่านใด ละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลง ที่ได้กำหนดไว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการกับผู้ใช้บริการท่านนั้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากเกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิของสมาชิกเต็มจำนวน
 7. หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อตกลงในการให้บริการอื่น ๆ ของบริษัทฯ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สำหรับสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี การทำธุรกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องทางการเงิน เช่น การประมูลสินค้า หรือ การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง
 9. การจำกัดความรับผิด ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์ ที่ไม่ได้มาจากบริษัทฯ บริษัทฯเป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และไม่ใช่เชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจึงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ บริการของสมาชิกที่แสดงบนเว็บไซต์แต่อย่างใดทั้งสิ้น
 10. เว็บไซต์มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ต่อผลที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมหรือบริการในเว็บไซต์เหล่านั้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 11. เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการ ได้จัดทำเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณชน เช่น ข้อมูล, ภาพนิ่ง, เสียง, ซอฟแวร์, เพลง, ดนตรี, ภาพวีดีโอต่าง ๆ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ผ่านส่วนใดหรือบริการใด ๆ ของเว็บไซต์ ให้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีสิทธินำไปใช้เพื่อการค้า และ/หรือ เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบ ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการที่เป็นเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ ก่อน
 12. บริษัทฯ พันธมิตร และผู้สนับสนุน โฆษณาขอสงวนลิขสิทธิ์ ในการนำเสนอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้แก่ท่าน เช่น ข้อมูล, ภาพนิ่ง, เสียง, ซอฟแวร์, เพลง, ดนตรี, ภาพวีดีโอต่าง ๆ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่สนับสนุนโฆษณาหรือข้อมูล สื่อต่าง ๆ เหล่านี้ ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์, เครื่องหมายทางการค้า,หรือลิขสิทธิ์ทางปัญญาและกฏหมายอื่น ๆ ที่พ่วงท้ายมากับบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์เหล่านั้น ห้ามสมาชิกนำไปเผยแพร่ หากต้องการนำไปใช้ ท่านต้องได้รับการอนุญาตก่อน ห้ามนำไปทำ การทำซ้ำ คัดลอก หรือดัดแปลงเพื่อประโยชน์ของท่านเอง